Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M

Makaleler

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Altuntaş, G. & Yıldırım, B. F. (). Logistics Specialist Selection with Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method. International Journal of Logistics Systems and Management, 42(1), 1-34. http://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.10029471

Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Evaluating the satisfaction level of citizens in municipality services by using picture fuzzy VIKOR method: 2014-2019 period analysis. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 5(1), 50-66. https://doi.org/10.31181/dmame181221001y

Yorulmaz, Ö., Kuzu Yıldırım, S. & Yıldırım, B. F. (). Robust Mahalanobis Distance based TOPSIS to Evaluate the Economic Development of Provinces. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 4(2), 102-123. https://doi.org/10.31181/oresta20402102y

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. & Demirci, E. (). An intuitionistic fuzzy VIKOR model for student-employee selection in universities. International Journal of Management and Decision Making, 20(4), 349-375. http://dx.doi.org/10.1504/IJMDM.2021.118539

Adıgüzel Mercangöz, B., Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Time Period Based COPRAS-G Method: Application on the Logistics Performance Index. LogForum, 16(2), 239-250. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432

Yıldırım, B. F. & Adıgüzel Mercangöz, B. (). Evaluating the Logistics Performance of OECD Countries by Using Fuzzy AHP and ARAS-G. Eurasian Economic Review, 10(None), 27-45. https://doi.org/10.1007/s40822-019-00131-3

Uluslararası Makale

d) Bu maddenin b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale.

Satman, M. H., Yıldırım, B. F. & Kuruca, E. (). JMcDM: A Julia Package for Multiple-Criteria Decision-Making Tools. The Journal of Open Source Software, 6(65), 1-6. https://doi.org/10.21105/joss.03430

Önay, O. & Yıldırım, B. F. (). Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR. International Journal of Humanities and Social Science, 6(1), 212-221.

Yıldırım, B. F., Hepşen, A. & Önder, E. (). Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(3), 301-312. http://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2015312957

Yıldırım, B. F. & Önder, E. (). Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques. Journal of Logistics Management, 3(1), 1-10. http://dx.doi.org/10.5923/j.logistics.20140301.01

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Ar-Ge Proje Seçim Süreci İçin Yeni Bir Entegre Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10(2), 643-653. https://doi.org/10.21923/jesd.975813

Çiftci, H. N., Kuzu Yıldırım, S. & Yıldırım, B. F. (). Nakit Akış Oranlarına Dayalı Finansal Performansların Kombine Uzlaşık Çözüm Yöntemi ile Analizi: BIST’te İşlem Gören Enerji Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 92(None), 207-224. https://doi.org/10.25095/mufad.947737

Yıldırım, B. F. & Meydan, C. (). Sezgisel Bulanık EDAS (SB-EDAS) Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirme: BİST Perakende Ticaret Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(29), 235-251. https://doi.org/10.21076/vizyoner.734092

Yıldırım, B. F. & Çiftci, H. N. (). BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İzmir İktisat Dergisi, 35(4), 777-791. https://doi.org/10.24988/ije.202035408

Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9(2), 166-187.

Yıldırım, B. F. (). Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(38), 747-765. https://doi.org/10.35408/comuybd.589622

Çiftci, H. N. & Yıldırım, B. F. (). BİST Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının İncelenmesi: Gri Sayılara Dayalı Zaman Kesiti Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(3), 384-404. https://doi.org/10.31460/mbdd.723322

Yıldırım, B. F. (). Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 13(1), 37-58.

Yıldırım, B. F. & Timor, M. (). Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 283-310.

Adıgüzel Mercangöz, B., Özaslan Çalışkan, B. Ö. & Yıldırım, B. F. (). Fortune 500 Türkiye'de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1321-1341. http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.576

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. & Özdemir, M. (). Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 79-95. http://dx.doi.org/10.5578/jss.26290

Meydan, C., Yıldırım, B. F. & Senger, Ö. (). BIST'te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, None(69), 147-167.

Yıldırım, B. F. & Keskintürk, T. (). Kredi Kartı Kullanım İstatistiklerinin Gri Tahmin ve Genetik Algoritma Tabanlı Gri Tahmin Metodu İle Tahmini: Karşılaştırmalı Analiz. Bankacılar Dergisi, 26(94), 65-80.

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Tüzün, Ü. & Kaya, H. (). Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(27), 55-75.

Eroğlu, E., Yıldırım, B. F. & Özdemir, M. (). Çok Kriterli Karar Vermede ORESTE Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması. Istanbul Management Journal, 25(76), 81-95.

Önder, E. & Yıldırım, B. F. (). VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(23), 293-314. http://dx.doi.org/10.11611/JMER236

Kuzu Yıldırım, S., Önay, O., Şen, U., Tunçer, M., Yıldırım, B. F. & Keskintürk, T. (). Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü. Istanbul Business Research, 43(1), 1-27.

Yıldırım, B. F. & Önay, O. (). Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP - MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması. Istanbul Management Journal, 24(75), 59-81.

Yıldız, S., Taştan Boz, İ. & Yıldırım, B. F. (). Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 215-233.

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Kuzu Yıldırım, S. & Yıldırım, B. F. (). The Evaluation of Competitiveness Performance For Developing Eight Countries by Grey TOPSIS. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 70-79.

Kuzu Yıldırım, S. & Yıldırım, B. F. (). Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Tahmini. Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 36-49.

Yıldırım, B. F. & Demirci, E. (). Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi. Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 35-48.

Uzun, S. & Yıldırım, B. F. (). Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması. Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 2(2), 113-124. http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-57

Yıldırım, B. F. (). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 285-296. http://dx.doi.org/10.18025/kauiibf.65151

Yıldırım, B. F. & Yeşilyurt, C. (). Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, None(6), 23-60.

Önder, E., Özdemir, M. & Yıldırım, B. F. (). Combinatorial Optimization Using Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm and Artificial Bee Colony Algorithm. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(6), 59-70.

Önder, E., Yıldırım, B. F. & Özdemir, M. (). Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey. Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-15.

Senger, Ö. & Yıldırım, B. F. (). The University Students Awareness And Satisfaction With The Relative Evaluation System and Its Research by Ridit Analysis. EKEV Akademi Dergisi, 17(54), 27-44.

Yıldız, S. & Yıldırım, B. F. (). Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, None(7), 147-166.