Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Bahadır Fatih Yıldırım

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2020). "Evaluating the Logistics Performance of OECD Countries by Using Fuzzy AHP and ARAS-G". Eurasian Economic Review, 10, 27-45. https://doi.org/10.1007/s40822-019-00131-3

Adıgüzel Mercangöz, B., Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Time Period Based COPRAS-G Method: Application on the Logistics Performance Index". LogForum, 16 (2), 239-250. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2022). "Logistics Specialist Selection with Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method". International Journal of Logistics Systems and Management, 42 (1), 1-34. http://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.10029471

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2021). "An intuitionistic fuzzy VIKOR model for student-employee selection in universities". International Journal of Management and Decision Making, 20 (4), 349-375. http://dx.doi.org/10.1504/IJMDM.2021.118539

Yorulmaz, Ö., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Robust Mahalanobis Distance based TOPSIS to Evaluate the Economic Development of Provinces". Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 4 (2), 102-123. https://doi.org/10.31181/oresta20402102y

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Evaluating the satisfaction level of citizens in municipality services by using picture fuzzy VIKOR method: 2014-2019 period analysis". Decision Making: Applications in Management and Engineering, 5 (1), 50-66. https://doi.org/10.31181/dmame181221001y

Uluslararası Makale

d) Bu maddenin b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale.

Yıldırım, B. F., Önder, E. (2014). "Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques". Journal of Logistics Management, 3 (1), 1-10. http://dx.doi.org/10.5923/j.logistics.20140301.01

Yıldırım, B. F., Hepşen, A., Önder, E. (2015). "Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies". Journal of Economics, Finance and Accounting, 2 (3), 301-312. http://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2015312957

Önay, O., Yıldırım, B. F. (2016). "Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR". International Journal of Humanities and Social Science, 6 (1), 212-221.

Satman, M. H., Yıldırım, B. F., Kuruca, E. (2021). "JMcDM: A Julia Package for Multiple-Criteria Decision-Making Tools". The Journal of Open Source Software, 6 (65), 1-6. https://doi.org/10.21105/joss.03430

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Yıldız, S., Taştan Boz, İ., Yıldırım, B. F. (2012). "Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (1), 215-233.

Yıldırım, B. F., Önay, O. (2013). "Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP - MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması". Istanbul Management Journal, 24 (75), 59-81.

Eroğlu, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2014). "Çok Kriterli Karar Vermede ORESTE Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması". Istanbul Management Journal, 25 (76), 81-95.

Kuzu Yıldırım, S., Önay, O., Şen, U., Tunçer, M., Yıldırım, B. F., Keskintürk, T. (2014). "Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü". Istanbul Business Research, 43 (1), 1-27.

Önder, E., Yıldırım, B. F. (2014). "VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (23), 293-314. http://dx.doi.org/10.11611/JMER236

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Tüzün, Ü., Kaya, H. (2015). "Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (27), 55-75.

Yıldırım, B. F., Keskintürk, T. (2015). "Kredi Kartı Kullanım İstatistiklerinin Gri Tahmin ve Genetik Algoritma Tabanlı Gri Tahmin Metodu İle Tahmini: Karşılaştırmalı Analiz". Bankacılar Dergisi, 26 (94), 65-80.

Meydan, C., Yıldırım, B. F., Senger, Ö. (2016). "BIST'te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69), 147-167.

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2016). "Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 79-95. http://dx.doi.org/10.5578/jss.26290

Adıgüzel Mercangöz, B., Özaslan Çalışkan, B. Ö., Yıldırım, B. F. (2018). "Fortune 500 Türkiye'de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1321-1341. http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.576

Yıldırım, B. F., Timor, M. (2019). "Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 283-310.

Yıldırım, B. F. (2019). "Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi". BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 13 (1), 37-58.

Çiftci, H. N., Yıldırım, B. F. (2020). "BİST Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının İncelenmesi: Gri Sayılara Dayalı Zaman Kesiti Örneği". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22 (3), 384-404. https://doi.org/10.31460/mbdd.723322

Yıldırım, B. F. (2020). "Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 (38), 747-765. https://doi.org/10.35408/comuybd.589622

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9 (2), 166-187.

Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). "BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi". İzmir İktisat Dergisi, 35 (4), 777-791. https://doi.org/10.24988/ije.202035408

Yıldırım, B. F., Meydan, C. (2021). "Sezgisel Bulanık EDAS (SB-EDAS) Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirme: BİST Perakende Ticaret Sektöründe Bir Uygulama". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12 (29), 235-251. https://doi.org/10.21076/vizyoner.734092

Çiftci, H. N., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Nakit Akış Oranlarına Dayalı Finansal Performansların Kombine Uzlaşık Çözüm Yöntemi ile Analizi: BIST’te İşlem Gören Enerji Firmaları Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi, 92, 207-224. https://doi.org/10.25095/mufad.947737

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Ar-Ge Proje Seçim Süreci İçin Yeni Bir Entegre Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10 (2), 643-653. https://doi.org/10.21923/jesd.975813

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F. (2015). "Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (9), 285-296. http://dx.doi.org/10.18025/kauiibf.65151

Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2017). "Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 35-48.

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2017). "Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Tahmini". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 36-49.

Yıldız, S., Yıldırım, B. F. (2011). "Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 147-166.

Senger, Ö., Yıldırım, B. F. (2013). "The University Students Awareness And Satisfaction With The Relative Evaluation System and Its Research by Ridit Analysis". EKEV Akademi Dergisi, 17 (54), 27-44.

Önder, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2013). "Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey". Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-15.

Önder, E., Özdemir, M., Yıldırım, B. F. (2013). "Combinatorial Optimization Using Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm and Artificial Bee Colony Algorithm". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (6), 59-70.

Yıldırım, B. F., Yeşilyurt, C. (2014). "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği". Atatürk İletişim Dergisi, (6), 23-60.

Uzun, S., Yıldırım, B. F. (2016). "Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması". Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 2 (2), 113-124. http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-57

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2019). "The Evaluation of Competitiveness Performance For Developing Eight Countries by Grey TOPSIS". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 70-79.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Gulvady, S. (2016). "Genetic Algorithm Based Grey Prediction Models: Oman’s Media Case". 3. International Conference on Mechanical, Electronics and Computer Engineering (ss. 38-39). New York: CMECE

Önay, O., Yıldırım, B. F. (2015). "Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi". 1. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (ss. 587-596). Kars: Kafkas Üniversitesi

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F., Eroğlu, E. (2014). "Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Tahmini". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 576-588). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2014). "Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 852-863). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi

Okumuş, A., Demirci, E., Yıldırım, B. F., Özçelik, S., Öner, Y. (2023). "Development of Confidence Index for the Logistics Industry". 42. EBES Conference (ss. 117-118). Lisbon: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa

Önder, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2013). "Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey". 14. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 195-195). Saraybosna, Bosna Hersek: Dumlupınar Üniversitesi

Önder, E., Özdemir, M., Yıldırım, B. F. (2013). "Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization". 14. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 192-192). Saraybosna, Bosna Hersek: Dumlupınar Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2021). "Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Picture Bulanık Vikor Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: 2014-2019 Dönem Analizi". 21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 103-104). Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Demirci, E., Yıldırım, B. F., Özal, E. N., İncecik, N. N., Uğur, E., Çiçek, T. F., Genç, K. (2022). "Türkiye'de Taşımacılık ve Lojistik Sektörüne İlişkin Durum Analizi: 2019-2021". 5. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi (ss. 47-62). İzmir, Türkiye: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2019). "Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi". 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 65-65). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Fidanoğlu, A. (2018). "Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP". 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 37-37). Sakarya: Sakarya Üniversitesi

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2018). "Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik İşletmesi Örneği". 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 44-44). Sakarya: Sakarya Üniversitesi

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı Topsıs Yöntemiyle Analizi". 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (ss. 59-59). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2016). "Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi". 36. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (ss. 135-135). İzmir: Yaşar Üniversitesi

Çiftci, H. N., Yıldırım, B. F. (2020). "Gri Sistem Teorisi Entegrasyonu ile Finansal Performans Tahminine Yönelik bir Model Önerisi – BIST Tekstil Sektörü". 17. International Conference on Accounting (ss. 65-69). Ankara: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı

Kitap

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Kitap

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Demirci, E., Yıldırım, B. F., (2020). Türkiye Katılım Bankacılığı Sektöründe Gri EDAS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi. Öztürk, M. (Ed.), İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar. (205 - 222). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., Demirci, E., (2021). Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi. Karabulut, Ş. (Ed.), Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. (259 - 285). Ankara: Gazi Kitapevi.

Yıldırım, B. F., (2021). BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi. Fendoğlu, E. (Ed.), Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar. (41 - 66). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kitap

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Yıldırım, B. F., (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (1 - 10). Bursa: Dora Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (1 - 10). Bursa: Dora Yayıncılık.

Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.

Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.

Sevim, E., Yıldırım, B. F., (2018). Sağlık Turizmi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (341 - 374). Bursa: Dora Yayıncılık.

Sevim, E., Yıldırım, B. F., (2018). Sağlık Turizmi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (341 - 374). Bursa: Dora Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.

Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.

Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.